Department Wise List of Supervisor & the Research Scholar under their Supervision:

Civil Engineering Department
No. Name of Institute / Centre  Name of Supervisor Session Name of Student Remarks
1 University College of Engineering, RTU Kota Dr. J.K.Sharma 2010-11 1. K.S.Grover * Joint Supervision with Prof. N.P.Kaushik
2012-13 2. Vaibhaw Garg
3. Pooja Gupta
4. Himanshu Gupta
2013-14 5. Sanjeev Jain*
Prof. P.K.Agrawal 2010-11 1. Archana Tiwari  
Prof. A.K.Dwivedi 2012-13 1. Vishnu Sharma
2. Savita Sharma
 
Prof. A.K.Mathur 2012-13 1. Saket Mathur * Joint supervison with Prof. R.C. Gaur
2013-14 2. Sachin Mourya*
Prof. N.P.Kaushik 2013-14 1. C.D.Prasad*
2. Raj Kumar Goyal*
* Joint supervision with Dr. Ajay Bindlish
3. Sanjeev Jain* * Joint Supervision with Prof. J.K.Sharma
Prof. R.C.Gaur 2013-14 1. Sachin Mourya* * Joint supervison with Prof. A.K.Mathur
    Dr. Ajay Bindlish 2013-14 1. C.D.Prasad*
2. Raj Kumar Goyal*
* Joint Supervision with Prof. N.P.Kaushik
Computer Engineering Department
No. Name of Institute / Centre  Name of Supervisor Session Name of Student Remarks
1 University College of Engineering, RTU Kota Prof. S.C.Jain 2012-13 1. Brajesh Kumar Sharma
2. Chandra Shekhar
 
2013-14 1. Vinod Kumar Maneria
2. Naresh Kumar 
2 Sri Balaji college of Engineering & Technology, Jaipur Dr. N.S.Yadav 2013-14 Nil No Admission in Session 2013-14
Computer Application
No. Name of Institute / Centre  Name of Supervisor Session Name of Student Remarks
1 Modi Institute of Management & Technology, Kota Dr. N.K.Joshi 2012-13 1. Bhagwanti Singh
Khangrot*
* Joint
Supervision
with Dr. R.C.Bohra
2013-14 2. Parul Agrawal*
2 International School of Informatic & Management, Jaipur Dr. Swati V. Chande 2012-13 1. Anjali Soni*
2. Peeyush Pareek*
* Joint
Supervision
with Dr. R.C.Bohra
3 Rajasthan College of Engineering for Women, Jaipur Dr. C.S.Lamba 2013-14 1. Rajni Sharma*
2. Subhash Chandra Jat*
3. Sandeep Kumar*
* Joint
Supervision with Dr. V.S.Rathore
Dr. V.S.Rathore 2013-14 1. Rajni Sharma*
2. Subhash Chandra Jat*
3. Sandeep Kumar*
* Joint
Supervision with Dr. C.S.Lamba
Electrical Engineering Department
No. Name of Institute / Centre  Name of Supervisor Session Name of Student Remarks
1 University College of Engineering, RTU Kota Dr. D.K.Palwalia 2010-11 1. Neeraj Kumar Garg
2. Sunil Kumar Goyal
 
2012-13 3. Prakash Kumar
4. Gaurav Jain
Prof. Dinesh Birla 2010-11 1. D.K.Bhargava  
2012-13 2. Kamal Arora

 
2013-14 3. Seema Shringi* * Joint Supervison with Dr. Lata Gidwani
4. Preeti Vijay* * Joint Supervison with Dr. Vivek Shrivastava
Dr. A. Bharagava 2009-10 1. Krishna Gopal Sharma  
2010-11 2. Kiran Gijrani  
2012-13 3. Ajay Sharma
4. Satya Narayan Joshi
5. Ram Dayal Rathore
6. Goverdhan Gupta
 
Dr. S.R.Kapoor 2012-13 1. Fani Bhushan Sharma  
Dr. Vivek
Shrivastava
2013-14 1. Seema Agrawal
2. Santosh Kr. Sharma
3. Shiva Pujan Jaiswal
4. Satish Choudhary
5. Preeti Vijay*
* Joint Supervison with Dr. Dinesh Birla
Dr. Mahendra
Lalwani
2013-14 1. Ravi Kumar Hada
2. Sumit Tripathi
 
Dr. Lata Gidwani 2013-14 1. Vikas Kumar Sharma
2. Virendra Sharma
3. Seema Shringi*
* Joint Supervison with Dr. Dinesh Birla
Electronics Engineering Department
No. Name of Institute / Centre  Name of Supervisor Session Name of Student Remarks
1 University College of Engineering, RTU Kota Prof. Rajeev Gupta# 2009-10 1. Pradeep Singh Bhati #One PhD student in Mech.
2010-11 2. Swati Pandey* * Joint supervision with Dr. Lokesh Tharani  
3. Rita Saini+
4. Manish Gupta+
5. Neeraj Jain+
 + Joint supervision with Dr. Girish Parmar
2012-13 6. Rashmi Baweja
7. Manisha Bhandari*
* Joint Supervision with Prof. Deepak Fulwani, IIT Jodhpur
8. Raj Shree Tapariya* * Joint Supervision with Prof. S. Janardhan, IIT Delhi
9. Mahendra Kumar
Pandey*
10. Rajesh Bhatt*
* Joint Supervision with Dr. Girish Parmar
11. Vijay Kumar Dixit* * Joint Supervision with Prof. Kiratpal, IIT Roorkee
12. Jayesh Kumar
Sharma*
* Joint supervison with Prof. Vinay Pathak, VMOU Kota
2013-14 13. Jitendra Kr. Agrawal* * Joint Supervision with Dr. Girish Parmar
Prof. R.S.Meena 2010-11 1. Rajesh Kumar Bathija  
2012-13 2. Deepak Bhatia
3. Abhay Chaturvedi*
4. Satish Chandra Gupta*
* Joint Supervision with Prof. Mithilesh Kumar
2013-14 5. Ganga Ram Meena
6. Ravi Dutt Gupta*
7. Hridesh Kr. Verma*
* Joint Supervision with Prof. Mithilesh Kumar
Prof. Mithilesh Kumar 2009-10 1. Narbda Prasad Gupta* * Joint supervison with Dr. R. Maheshwari
2012-13 2. M.L.Meena
3. Vikas Soni
4. Vikas Kumar Rai
5. Ritesh Kr Sarswat
6. Abhay Chaturvedi*
7. Satish Chandra Gupta*
* Joint Supervision with Prof.R.S.Meena
2013-14 8. Ravi Dutt Gupta*
9. Hridesh Kr. Verma*
* Joint Supervision with Prof.R.S.Meena
10. Madan Kr. Sharma* * Joint Supervision with Prof. J.P.Saini
11. Santosh Kr. Dwivedi* * Joint supervision with Dr. Lokesh Tharani
Prof. R.P.Yadav# 2012-13 1. Pankaj Shukla* *Joint supervision with Prof. S.D.Joshi IIT Delhi

# Former Vice Chancellor, RTU Kota

Dr. Lokesh Tharani 1. Swati Pandey* * Joint supervision with Prof. Rajeev Gupta
2013-14 2. Anil Kr. Khatri
3. Anamika Agrawal
4. Santosh Kr. Dwivedi*
* Joint Supervision with Prof. Mithilesh Kumar
5. Ghanshyam Purswani* * Joint Supervision with Dr. Girish Parmar
Prof. P.K.Jamwal 2013-14 1. Deepa Mathur  
Dr. Ranjan
Maheshwari
2009-10 1. Narbda Prasad Gupta* * Joint Supervision with Prof. Mithilesh Kumar
2012-13 2. Jitendra Kr. Jain  
Dr. Girish Parmar 2009-10 1. Punit Kr. Choudhary * * Joint supervision with Dr. Pradyuman Chaturvedi
2010-11 2. Reeta Saini*
3. Manish Gupta*
4. Neeraj Jain*
* Joint supervision with Prof. Rajeev Gupta
2012-13 5. Mahendra Kr. Pandey*
6. Rajesh Bhatt*
* Joint supervision with Prof. Rajeev Gupta
2013-14 7. Jitendra Kr. Agrawal* * Joint supervision with Prof. Rajeev Gupta
8. Ghanshyam Purswani* * Joint supervision with Dr. Lokesh Tharani
2 Govt. Engineering College, Ajmer Dr. M.M.Sharma 2012-13 1. Sanjeev Yadav
2. Hari Shankar Mewara
3. Ajay Dadhich
4. Swati Sharma
 
2013-14 5. Ashok kumar
6. Pankaj Kr. Sharma
Mechanical Engineering Department
No. Name of Institute / Centre  Name of Supervisor Session Name of Student Remarks
1 University College of Engineering, RTU Kota Prof. S.K.Rathore 2012-13 1. Rajeev Rajora*
2. Manoj Chittora
* Joint supervision with Prof. Rajeev Gupta
Prof. Sanjeev #
Mishra
2013-14 1. Atul Kumar # One scholar in Nano Technology
Prof. Rohitashwa
Shringi
2012-13 1. Sumer Singh  
2013-14 2. Anil Kumar
Prof. S.K.Parashar 2013-14 1. Pankaj Sharma  
Dr. A.K.Chaturvedi 2012-13 1. D.P.Sharma
2. Rajan Karir
3. Gitesh Vijay
 
Prof. P.K.Jamwal# 2012-13 1. Santosh Bhadoria
2. Dheeraj Nimawat
#One PhD student in Electronics Deptt
Dr. Vikas Bansal 2013-14 1. Anant Ballal
2. Gajanand Sharma
 
Dr. V.K. Gorana 2010-11 1. Dr. Amit Kumar Malik  
Centre for Nano-Technology
No. Name of Institute / Centre  Name of Supervisor Session Name of Student Remarks
1 University College of Engineering, RTU Kota Prof. Sanjeev Mishra 2013-14 1. Shobi Bagga